תקנון אתר 'כיוון הטבע'

כללי:

1. אני מברך אותך על שבחרת לבקר באתר כיוון הטבע. 
האתר מנוהל ומופעל ע"י 'שיא' - ייעוץ עסקי (להלן: "שיא").

2. תקנון האתר מנוסח בלשון זכר לשם נוחות בלבד ומתייחס לנשים וגברים כאחד.

3. שיא שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את תנאי השימוש בתקנון האתר הזה מעת לעת לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל צורך במסירת הודעה כלשהי מראש. התנאים הללו יחייבו ממועד פרסומם באתר. שיא תשתדל לעדכן את משתמשי האתר באמצעות פרסום מתאים באתר על שינויים אשר יחולו, באם יהיו, בתנאי השימוש.

רציפות וזמינות השירות:

1. שיא תוכל לשנות מעת לעת את המבנה, המראה ואת השירותים הניתנים באתר, היקפם וזמינותם וכל היבט אחר הכרוך בהם וזאת מבלי צורך להודיע למשתמש מראש.

2. שינויים יבוצעו, בין השאר, בהתחשב באופי הדינמי של האינטרנט ובשינויים הטכנולוגים והאחרים המתרחשים ברשת אשר יתכן ויהיו כרוכים בתקלות מסוגים שונים. מוסכם בזה כי למשתמש לא תהא כל טענה ו/או תביעה כלפי שיא או מי מטעמה באשר לשינויים ו/או תקלות, שיתרחשו אגב ביצועם.

3. מוסכם ומובהר בזאת כי אין שיא אחראית על ציוד הקצה של המשתמש ו/או לשירותים של צדדים שלישים. שיא מצידה תעשה את מירב המאמצים לאפשר פעילות תקינה של מערכותיה באמצעותן מסופקים השירותים.

אזהרות והגבלת אחריות:

1. שיא לא תהא אחראית לכל פגיעה, נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שיגרם למשתמש כתוצאה מהשימוש באתר. המשתמש מודע לכך כי השימוש שהוא עושה באתר מבוצע על אחריותו בלבד.

2. שיא ו/או כל נציג מטעמה, לא יהיו אחראים בכל צורה שהיא לכל צד שהוא בעניין נזקים ישירים או עקיפים, לרבות נזקים כספיים, אובדן רווחים מוניטין וכו', כתוצאה משימוש במערכת או בתכנים המופיעים באתר.

3. המידע באתר זה הוא כללי ובא לבטא גישה מסוימת או דעה קיימת. יחד עם זאת, קיימות דעות וגישות שהן שונות או אף סותרות את הדעות והגישות המובאות באתר זה.

4. בשום אופן אין באמור באתר זה משום המלצה או עידוד לרכישה או שימוש במוצר או מוצרים כלשהם.

5. אין במידע הנמסר באתר זה הוראה או המלצה כיצד לטפל במחלה או במצב בריאות כלשהו.

6. לא תחול על האתר, בעליו או מפעיליו, כל אחריות או חבות מכל סוג שהוא בכל הנוגע למידע הכלול בו. המידע המסופק באתר מובא לגולשים כשירות אינפורמטיבי בלתי מחייב ולא ממקור ראשון. המידע והתכנים באתר ניתנים "כמות שהם" (AS IS) וללא אחריות מכל סוג שהוא.

7. חובה להתייעץ עם רופא בכל הנוגע למטרות ואופן השימוש, תופעות לוואי ותגובות בין תרופתיות של חומרי התזונה השונים. בשום מקרה ובמיוחד בעת מקרה חירום רפואי אין להסתמך על התכנים ו/או העצות שבאתר זה אלא להיוועץ מיד עם רופא מומחה ואו לפנות מיד לקבלת טיפול בבית החולים הקרוב.

8. המידע באתר זה אינו מהווה התוויה רפואית ו/או תחליף לכל טיפול תרופתי זה או אחר.

9. בכל מקרה של מחלה או בעיה רפואית או חשד למחלה או בעיה רפואית יש להיוועץ עם רופא המשפחה או הרופא המטפל.

10. לא תהיה למשתמשים באתר זה כל תביעה, דרישה או טענה מכל סוג שהוא כלפי האתר ואו בעלי האתר ואו כלפי כותבי, מקימי ומעצבי האתר.

זכויות בקניין:

1. כל הקניין הרוחני ובו זכויות היוצרים באתר ובשירותיו, לרבות, עיצוב, מידע טכנולוגי, יישומים, קבצים גרפים, קודי מחשב, טקסטים, סודות מסחריים רשומים, פטנטים רשומים או לאו, לוגו, אודיו, וידיאו ו/או כל חומר אחר (להלן: "המידע"), הוא בבעלות מלאה של שיא.

2. המשתמש באתר מתחייב, שלא לבצע שינויים מכל סוג במידע, לרבות שיכתוב, עריכה, עיבוד, תקצור, תרגום, העתקה, אחסון, פרסום, הגבלת או הסרת פרסום של המידע או חלק ממנו, ברשת האינטרנט ו/או בכל מדיה אחרת, קיימת ו/או עתידית וכן שלא להעניק רשיונות משניים, שלא ליצור עבודות נגזרות ושלא לבצע עסקאות ו/או התקשרויות עם צדדים שלישיים, בתמורה או שלא בתמורה, במידע או חלק ממנו.

3. כל העתקה, הפצה, משלוח, שידור או פרסום של מידע המאוחסן באתר, שלא הותר במפורש, אסור/ה בהחלט, אלא אם ניתנה לכך הסכמת שיא מראש ובכתב.

תנאים נוספים:

1. השימוש באתר כפוף ומותנה בהסכמת המשתמש לאמור בתקנון זה. השימוש באתר מעיד על הסכמת המשתמש לכל תנאי התקנון. המשתמש מצהיר ומאשר בזאת כי תנאי השימוש באתר ידועים לו וכי הוא מתחייב לפעול על פיהם.

2. המשתמש מתחייב בזאת שלא לפעול בניגוד להוראות תקנון זה, אלא לאחר קבלת הסכמה מפורשת מראש ובכתב משיא.

3. המשתמש מודע לכך שתנאי שימוש של תקנון אתר זה יתעדכנו, מעת לעת, והוא מתחייב לקרוא את התקנון המעודכן ולפעול לפיו.

4. כל ויתור, דחייה, ארכה או הקלה מצד שיא כלפי המשתמש לא יהוו תקדים, לא יפעלו לחובת שיא ולא ייחשבו כויתור על זכויותיה על פי תקנון זה, למעט במקרה של ויתור מפורש, המתייחס ספציפית, בכתב, להוראות התקנון.

5. שיא רשאית להפסיק את פעילות האתר באופן זמני ו/או באופן קבוע בכל עת וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי.

6. בכל מחלוקת יפנו הצדדים לבוררות מוסכמת ואם לא יצליחו לגשר על המחלוקת באמצעות בורר, יפנו לבית המשפט המוסמך בתל-אביב- יפו.

7. מובהר בזאת, כי רק האמור בתקנון זה יחייב את שיא - ייעוץ עסקי.

מחפש פתרון טבעי לבעייתך הרפואית?
פנה אלינו ומומחה בתחום בעייתך
ישוב אליך מיד לשיחת ייעוץ חינם:

שליחה >
הפתרון הטבעי המומלץ לבעייתך הבריאותית

בחר באינדקס המחלות את הבעיה הרפואית ממנה אתה סובל וגלוש למידע חיוני אודות הטיפול המומלץ לפתרון הטבעי של בעייתך הבריאותית. 

טיפולים ברפואה משלימה

'כיוון הטבע' בודק, ממליץ ומכוון אותך בחינם למומחים ברפואה המשלימה, שיציעו לך טיפול טבעי יעיל ובטוח לבעייתך הבריאותית.

פנה אלינו >

טיפולים בצמחי מרפא

'כיוון הטבע' בודק, ממליץ ומכוון אותך בחינם למומחים ברפואה המשלימה, שיציעו לך טיפולים יעילים בצמחי מרפא לפתרון בעייתך הרפואית.

פנה אלינו >

טיפולים בתוספי תזונה

'כיוון הטבע' בודק, ממליץ ומכוון אותך בחינם למומחים ברפואה המשלימה, שיציעו לך טיפול יעיל בתוספי תזונה / מזון לפתרון בעייתך הרפואית.

פנה אלינו >

טיפול טבעי משלים בסרטן

'כיוון הטבע' בודק, ממליץ ומכוון אותך בחינם למומחים ברפואה המשלימה, שיציעו לך טיפול טבעי משלים להטבה ניכרת במחלת הסרטן.

פנה אלינו >
x